Vrtec Pedenjped

Arhitekturna zasnova vrtca arhitektura

Prostorska zasnova natečajne rešitve predvideva umestitev objekta 8-oddelčnega vrtca kot kompaktne enoetažne celote v suburbano strukturo naselja (oz. obcestne pozidave ob Kašeljski cesti) na način, da le-ta tvori izrazitejši rob pozidave. Kompaktnost volumna ustrezno definira rob naselja in opredeli javno oz. družbeno vsebino vrtca kot močan prostorski arhitekturni element ter s tem vzpostavi ustrezna morfološka in tipološka razmerja v prostoru.

Izhajamo iz mnenja, da je rob grajene strukture naselja preveč odprt, razdrobljen in prepleten z vplivnimi območji prometnih tokov, kar ustvarja občutek prepišnosti in slabe (negativne) identifikacije s prostorom. Močna arhitekturna zasnova, to problematiko v določeni meri odpravlja pri čemer oblika kot tudi postavitev volumna vrtca ne izhajata iz komunalno-inženirskih zamejitev, ampak predvsem iz prostorskih izhodišč.

Funkcionalni (programski) sklopi vrtca so razdeljeni na tri glavne skupine: a) prostori za dejavnosti otrok, b) prostori za vzgojitelje in osebje, c) servisni in tehnični prostori. Medtem ko so glavni prostori za dejavnosti otrok (igralnice) locirani na južni strani, so prostori osebja locirani na severni strani ob vhodu (vzhodna stran), servisni in tehnični prostori pa v kletni etaži ali na severozahodni strani – logično navezani na gospodarsko dvorišče. Del ogrevalne tehnike je predviden v dodatnem volumnu postavljenem ob vhodu. Ta volumen zaključuje “trg” pred vrtcem, ki nastane v primeru potrebe po družabni dejavnosti navezani na okolje in sicer tako, da se izprazni parkirišče in zavaruje pred cesto.

Prostori za dejavnosti otrok se prepletajo v osrednjem prostoru, ki povezuje igralnice in prostor za dodatne dejavnosti ter športno igralnico. To je glavna točka srečevanja, združevanja in prostor večjih prireditev. Prav zaradi pomena večjega prostora, ki omogoča druženje otrok tudi ob slabem vremenu smo temu prostoru namenili večjo površino in ga odprli tudi v zunanje atrije. Osvetljen ambientalno in funkcionalno navezan na vse bistvene funkcionalne sklope predstavlja “srce” vrtca in dodano vrednost notranje programske zasnove.