Obrtna zbornica Vič

Obrtna zbornica arhitektura

Objekt Območne obrtne zbornice je prosto stoječa stavba. Gabariti objekta obsegajo štiri etaže. Kletna etaža je na severni in južni strani v celoti vkopana in dostopna z južne strani, pritličje je dostopno direktno s terena na severni strani (Tržaška cesta) in dve nadstropji. Kot dopustna izraba podstrešja – mansarde, je na strehi urejena strojnica in jeklena konstrukcija za logotip zbornice.

Objekt je zasnovan kot štiri etažni objekt, kateri se prilagaja obstoječemu terenu. Zaradi višinske razlike med Tržaško cesto in obstoječim terenom je kletna etaža odprta in zasnovana na terenu, namenjena parkiranju obiskovalcev in zaposlenih. Na severni strani parcele je oporni zid zasut s severne strani, tako, da je zagotovljen dostop v objekt tudi s Tržaške ceste – reprezentančni – protokolarni vhod. preko zunanjih stopnic je dostopna zunanja ploščad v pritličju. Dostop v objekt iz kletne etaže je preko komunikacijskega jedra, kjer so stopnice in dvigalo, ki povezujejo celoti objekt. Pritlična in nadstropni etaži so na južni strani zamaknjene proti severu, tako, de se objekt proti strehi oži. Streha je ravna, na njej je strojnica dvigala in jeklena konstrukcija za pano z logotipom. Višinski gabarit objekta je znotraj dovoljenega po PUP-u. Po klasifikaciji je to zahteven objekt.

LOKACIJA IN OBJEKT

Lega objekta na zemljišču.

Obravnavani objekt (pritličje) se nahaja v območju brez izrazito enotne gradbene črte objektov in enotnega zazidalnega sistema. Objekt je lociran južno od ceste R2-409, odsek 358 (Tržaške ceste), ki meji na obravnavano zemljišče na severni strani in javne poti na južni strani.

Odmik objekta od prometne infrastrukture:

– 15,4 m od vozlišča parc. št. 2026/1, k.o. Vič – ceste R2-409, odsek 358 (Tržaške ceste),
– 10,9 m od parc. št. 2001, k.o. Vič – javne poti
– 24,0 m od osi želežniške proge Ljubljana – Postojna

Odmiki objekta od posestnih mej so:

– oporni zid v kletni etaži je lociran na severni parcelni meji parcele, št 1966 in 1967, k.o. Vič s parcelo javne ceste, št. 2026/1, k.o. Vič ter parc. št.1995 in 1999, k.o. Vič.

– samostojno stopnišče (za dostop na ploščad v pritličju) je v odmiku:
– 1,0 m od parc. št. 1995, k.o. Vič
– nosilni stebri v kletni etaži objekta so v odmiku:
– najmanj 4,3 od parcele, št. 1999
– najmanj 4,5 od parc.št. 1995, vse k.o. Vič
– odmik pritliče etaže objekta od posestnih mej:
– 4,0 m od parc. št. 1999
– 4,0 m od parc. št. 1995, obe k.o. Vič
– višinska regulacija
±0,00 + 296,82, višina venca + 15,90

URBANISTIČNO ARHITEKTONSKA ZASNOVA

Osnova projektantske odločitve o kompoziciji bodočega objekta je bila, da v okviru lokacije, programa in tehničnih zahtev posameznih strok interpretiramo zasnovo in design skladno s celoto. Želimo si pridobiti moderen visoko tehnološko – funkcionalen objekt.

Bodoča zgradba ima štiri etaže in ima obliko romba. Južna in severna fasada sta oblikovani z ozirom na obstoječe zvočne valove (železnica, prometnica – Dolgi most), in predstavljata akustične reflektorje; kar zagotavlja zaščito notranjih površin pod 50 dB.

Objekt je v pritličju dvignjen na nosilne stebre; programski elementi (stopnice, dvigalo in hall), so oblikovani v steklenem elementu tako, da vizualno zgradba lebdi nad terenom.

Vizualno objekt predstavlja idejo, da plava kot ladja nad Barjansko ravnino – v pastelih zelene barve se veže z zelenjem, plave barve in srebra (Al), pa z nebom in dvignjeno od tal. Mislimo, da je tak design nov za to okolje in zelo zapomnilen, vendar ni agresiven do okolja, temveč ga dopolnjuje. Barve po katalogu RAL (PZI).

Reklamna telesa, kot sestavni del designa zgradbe, so oblikovana na terasi nad 4. etažo strehe tako, da bo vidno daleč na vse strani je osvetljen in barvno zapomnilen.

PROGRAMSKO ZASNOVA – ITINERER

   1. NIVO

V tej etaži je objekt dvignjen na stebre, ki sicer predstavljajo nosilno konstrukcijo celotnega objekta tako, da se tu objekt le z nekakšnim ‘pecljem’ povezuje s terenom. V prvi etaži imamo tako vhodni del iz parkirnega nivoja, ki ga predstavljata stopnišče in dvigalo, ter prostor za energano.

Preostali del kvadrature, ki se nahaja pod objektom,med stebri, je namenjen parkirišču, ki je s predvidenim novim prometnim priključkom, dostopno s Tržaške ceste (katera se sicer nivojsko nahaja za eno etažo više). Celoten objekt je na severni strani prislonjen ob teren, proti katerem se na celotni dolžini izvede oporni zid.

   2. NIVO

Ta etaža je v bistvu pravo pritličje stavbe, kjer se nahaja glavni (reprezentančni) vhod v objekt, kjer se objekt, preko vetrnika in vhodne avle, povezuje s ploščadjo pred objektom, katera se višinsko nahaja na nivoju Tržaške ceste. Iz vhodne avle, skozi drsna vrata v stekleni steni, pridemo v prostor stopnišča, od koder se lahko povzpnemo oz. spustimo v druge etaže po stopnišču ali z dvigalom. Stopniščni del predstavlja jedro objekta. Tu imamo tudi prostor za inštalacijske kanale, ki potekajo vertikalno čez vse nivoje stavbe.

Tlorisna zasnova je v smeri S-J razdeljena na tri dele, ki so med seboj ločeni s hodnikoma (desno in levo od jedra stavbe).

Desno od glavnega (na zahodni strani) vhoda imamo tako: bančni urad (ki je dostopen iz avle), malo sejno sobo in veliko sejno sobo.

V srednjem delu imamo sanitarne prostore – moške, ženske in sanitarije za invalidne osebe. Tu sta še čajna kuhinja in prostor za trokadero. Stopniščni in sanitarni del (ki predstavljata srednji del objekta) ločuje prečni hodnik, ki povezuje oba vzdolžna hodnika.

V levem (vzhodnem) delu stavbe pa se nahajajo: večja pisarna in fotokopirnica (ki sta dostopni iz avle), sledijo tri manjše pisarne. Med dvema pisarnama se nahaja delovni arhiv, ki je dostopen iz teh dveh pisarn. Na koncu hodnika pa imamo še prostor za serverje.

   3. NIVO

Tudi tretja etaža je podobno kot druga etaža razdeljena na tri dele. V tej etaži celotno širino, S od stopniščnega jedra (t. j. proti Tržaški cesti), zaseda dvorana od katere pa lahko s premično steno (na Z strani) oddvojimo jezikovno učilnico.

V vzhodnem delu etaže se na celotni dolžini nahaja hall pred dvorano, kjer imamo tudi mali bife. Srednji del tlorisa, tako kot spodaj,poleg stopnišča zasedajo še sanitarni prostori in prostor za čistilko. Prečni hodnik, ki tudi tu ločuje sanitarni del od stopniščnega pa povezuje hodnik zahodnega dela stavbe s hallom.

Zahodni del etaže zasedata še dve jezikovni učilnici za tuje jezike in računalniška učilnica.

   4. NIVO

Tridelna tlorisna zasnova se nadaljuje tudi v tej etaži. Tu pa osrednji del tlorisa zasedajo: sanitarni prostori in prostor za trokadero, prečni povezovalni hodnik, stopniščni del z dvigalom in glavni arhiv podjetja, ki je dostopen iz hodnika na zahodni strani.

V vzhodnem delu 4. etaže imamo tri manjše in eno večjo pisarno.

V zahodnem delu pa se nahajajta še dve učilnici ter ena manjša in ena večja pisarna. Celotna četrta etaža je po vzhodni in zahodni stranici ožja glede na širino preostalega volumna, tako dobimo, levo in desno, pohodno streho, ki je na J strani dostopna iz obeh vzdolžnih hodnikov.
Na strehi se nahaja strojnica dvigala, prezračevalni agregati in konstrukcija za reklamna telesa.

KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA

Objekt je štiri etažna poslovna zgradba višine 16,30 in dimenzij pravokotnika 19,80 x 30,62 m, ki očrta tloris objekta, ki je paralelogram z višino 19,80 m.

Prva etaža, oziroma pritličje je odprt prostor parkirišč okrog jedra objekta v katerem so urejene vertikalne komunikacije (stopnišče in dvigalo) ter energetski prostor. Naslednje tri etaže so namenjene poslovni dejavnosti investitorja. V treh etažah je predvideno zadrževanje tudi večjega števila obiskovalcev.

Na drugo etažo (pred vhod v objekt), ki je z eno stranico izvedena v višini okoliškega terena na severu, je mogoč neposreden dostop tudi s težjimi vozili (avtobus).

Osnovne vertikalne nosilne elemente tvori 16 stebrov okroglega prereza fi 50 cm, ki potekajo skozi celo višino treh etaž, nato pa se v četrto etažo podaljšuje samo še 6 stebrov. Ostali stebri se končajo v plošči nad tretjo etažo, iz te plošče pa se nadaljuje še 9 stebrov vemdar pomaknjenih iz osi glavnih stebrov pod to ploščo. Okrog vertikalne komunikacije (stopnišča in dvigala) so skozi vse etaže izvedene armirano betonske stene, debeline 30 cm (preboji za vrata so premoščeni z nosilci v steni).

Nad prvo etažo je izvedena plošča debeline 30 cm preko štirih vzporednih vzdolžnih nosilcev dimenzij 50/75 cm, ki so podprti s stebi in na kraju z opornim zidom pod dovozom na vhodni plato za v drugo etažo.

Plošče nad drugo etažo, tretjo in četrto etažo so tudi debeline 30 cm in točkovno podprte s stebri.

Vsi armirano betonski elementi so izvedeni z betonom C25/30 in mrežno ter rebrasto armaturo kvalitete MA 500/560 in RA 400/500.

Objekt je plitvo temeljen na temeljni plošči debeline 50 cm iz betona C25/30 in armature MA500/560 ter RA 400/500, ki je izvedena na gramozni blazini debeline vsaj 80 cm in utrjevane po plasteh do končnih 90 Mpa – vse v skladu z priloženim geomehanskim poročilom.

Dosledno je potrebno upoštevati terenska navodila v času izkopa obvezno navzočega geomehanika.

 

ZASNOVA FASADNE OPNE

Celotna fasadna opna je lahka, montažna in industrijsko prefabricirana. SISTEM ROYAL S 65, ali enakovrednega – ravni del fasad

Toplotno izolirana konstrukcija za okna in vrata z osnovno globino profilov 65 mm, profili podboja in krila so zunaj površinsko poravnani, znotraj pa površinsko zamaknjeni. Notranje pripirno tesnilo je nameščeno v utoru krila. V prerezu profila je prostorna komora s srednjim tesnilom. Zasteklitev je znotraj in zunaj izvedena z EPDM tesnili.

Okna se odpirajo kombinirano (odpiranje po vertikalno in po horizontalni osi) s skritim okovjem. Uporabiti se mora skrite okovje.
Barva vseh profilov se določi po izbiri projektanta (RAL 9006). Na zahtevo investitorja so predvidena dodatna okna v 2., 3. in 4.etaži v severni fasadni steni objekta.

– SISTEM FW50 ali enakovrednega – poševni del fasad

Fasadna konstrukcija je samonosilna . Naklon fasade znaša 20°. Vidna širina stebrov in prečk znaša 50 mm. Vse zatesnitve stekel in vstavnih elementov morajo biti izvedene z EPDM tesnili.

Za odvod kondenčne vode so v sistemu konstruirane 3 ravnine odvoda vode. Prezračevanje utorov profilov in izravnava parnega tlaka sta izvedena preko štirih vogalov zastekljenega polja, vedno v utoru profila stebra.

Vsi priključki na gradbeno konstrukcijo morajo biti izvedeni z notranjimi in zunanjimi neprekinjenimi EPDM tesnili. Vsi stranski zaključki iz pločevine, kakor tudi vsi spoji in obrobe, morajo biti v skladu z gradbeno fizikalnimi zahtevami.

Vertikalne in horizontalne profile so na zunanji strani pokriti s pokrivnim profilom po izbiri projektanta. Izbira profilacije se določi glede na statične zahteve.  Barva konstrukcije in fasadnih oblog ter oblika pokrivnega profila prečke se določi po izbiri projektanta. RAL- 9006

     Brisoleji:

Pred fasadami in pred okni so montirani brisoleji iz alupločevine, dim. 300 mm.
Spodnja stran brisolejov je perforirana. Brisoleji so polnjeni s zvočno izolacijo.

     Parapeti:

Parapeti so iz lahke konstrukcije. Zunanja obloga je iz Alucubonda.
Vrednost zvočne izolativnosti parapeta mora znašati Rw = 65 dB.
(po Din 52210 in Din En 20140).
Fasadna izolacija je obložena s svinčeno foljo 0,6mm.
Vse priključke s okensko in fasadno konstrukcijo je treba ustrezno (s fermacel ploščami in svinčeno foljo) zvočno izolirati.