Hiša Smlednik

Stanovanjska hiša Smlednik - arhitekt, pzi, pid, nadzor

1.0. UVODNE UGOTOVITVE

V Občini Medvode je na severozahodnem delu Pirnič pod hribom Brezovec predvidena gradnja 59 enodružinskih stanovanjskih hiš in večnamenskega objekta oskrbno servisnih dejavnosti za potrebe tega kompleksa.

Predmet obdelave je zunanja ureditev gradbene parcele, št. 1023/126 in 1023/124, k.o. Smlednik Zemljišča pripadata objektu tipa T4b, ki je v projektu označen s št. 2 in št. 3.

V naravi predstavlja obravnavano zemljišče posekan gozd pod hribom Brezovec, ki je rahlo nagnjen proti jugovzhodu. Na južni strani meji kompleks na travnato površino namenjamo ureditvi golf igrišča. Območje se preko glavne napajalne ceste prometno navezuje na lokalno cesto Smlednik – Vikrče.

2.0. URBANISTIČNA DOKUMENTACIJA

Za območje urejanja SŠ 10/13 Brezovec je bil sprejet Odlok o zazidalnem načrtu Brezovec (Ur.list RS, št. 14/2000).

 

3.0. OSNOVNE KARAKTERISTIKE OBJEKTA IN LOKACIJE

3.1. Lokacija

Stanovanjski objekt je predviden na zemljišču parc.št. 1023/126 pod št. 2 v izmeri 1.161 m2 in stanovanjski objekt na zemljišču parc. št. 1023/124 v izmeri 1.724 m2, vse k.o. Smlednik.

Objekta ležita ob vzhodni strani dovozne ceste, št.2 in sta delno vkopana v breg.

Zaradi neravnega terena bo objekt temeljen v skladu z geološkim poročilom o pogojih temeljenja objektov v naselju Brezovec, ki ga je izdelal Geoinženiring d.o.o. Ljubljana, Zoran Andrič, u.d.i.geol.. Pregled gradbene jame mora obvezno opraviti geolog, ki vpiše pogoje temeljenja v gradbeni dnevnik.

3.2. Stanovanjski objekt

Objekt T4b – 2 in T4b – 3 je predviden kot stanovanjska hiša K+PT+M.

Predvideni objekt je tipski, lociran na obstoječi teren.

– tlorisna osnova objekta je črka L

– etažnost K+PT+M

– obodne tlorisne mere 14,90 m x 14,10 m

– naklon strehe 45º.

4.0. GRADBENA PARCELA

Gradbena parcela predstavlja zemljišče na parcelah, št. 1023/126, k.o. Smlednik v izmeri 1.161 m2 pod št. 2. Stavbno zemljišče meri 159,37 m2 in gradbena parcela na zemljišču parc.št. 1023/124, k.o. Smlednik v izmeri 1.724 pod št. 3. Stavbno zemljišče v izmeri 159,37 m2.

5.0. ZAKOLIČBE IN LEGA OBJEKTA

Objekt je lociran ob dovozni cesti “2” in bo od osi ceste odmaknjen 8,00 m ter zakoličen na osnovi zakoličbe, ki je skladna z določili zazidalnega načrta.

Višina ± 0.00 objekta je določena z ozirom na dostop z dovozne ceste “2” in je 15 cm nad niveleto ceste. Višino je potrebno pred zakoličbo obvezno preveriti.

6.0. ZUNANJA UREDITEV

Dovoz do objekta T4b bo z napajalne ceste “2”, širina dovoza bo 6,00 m. Peš dostop do objekta bo s pločnika ob dovozu. Dovoz in dostop bosta zaprta z drsnimi vrati.

Ob pločniku, ob vhodu do objekta je predviden prostor za namestitev zabojnika za odpadke in poštni nabiralnik, ki sta del standardne opreme naselja (po detajlu).

Na dvorišču ob uvozu bo urejeno parkirišče za dva do tri avtomobile. Vse neutrjene površine bodo zelenice, zasajene z avtohtonimi drevesnimi vrstami in grmovnicami.