ARTA DESIGN

Podjetje ART.A DESIGN Ljubljana, d.o.o. s sedežem na Tržaški cesti 2, SI-1000 Ljubljana je bilo vpisano v poslovni register Slovenije kot poslovni subjekt dne 29.06.1990 in neprekinjeno deluje še danes.

Osnovna dejavnost in strokovna usmeritev podjetja v vseh letih poslovanja je izključno PROJEKTIRANJE INVESTICIJSKIH OBJEKTOV VISOKOGRADENJ in vseh spremljajočih opravil iz dejavnosti upravno – pravnih in strokovnih postopkov za pridobitev gradbenih dovoljenj, gradnjo in postopkov za legalizacijo investicijskih objektov. Vse v skladu z Zakonom o graditvi objektov na področju Republike Slovenije.

Celoten napor podjetja se izraža v moralno – etičnem in strokovnem odnosu do naših naročnikov, kar pomeni delo kot dober gospodar, pri načrtovanju vseh faz projektantskega dela od priprave, projektiranja, izvajanja in gradnje. Naš cilj je, da se skozi realizacijo investicijskih objektov ustvarja visoko dodano vrednost z kvalitetnim oblikovanjem, visokim standardom bivanja bodočih uporabnikov.

V vseh teh letih strokovnega dela smo realizirali preko 600 projektov – objektov visokih gradenj v Republiki Sloveniji, kakor tudi izven območja Republike Slovenije v splošno zadovoljstvo naših naročnikov. V tem času podjetje ni imelo blokiranega transakcijskega računa in ni imelo nobenega sodnega spora ali spora za uveljavljanje odškodnin na sodišču vsled morebitnih naših strokovnih napak.

Pomembno nam je prilagajati se željam naših naročnikov in z njimi vspostavljamo partnerski odnos, saj je to edina pot, ki pripelje do željenega rezultata.

Odprti smo za nova znanja in izkušnje, predvsem na našem specifičnem področju dejavnosti, odprti smo za nova znanja tudi spremljajočih interdisciplinarnih dejavnostih in jih po strokovnem premisleku vključujemo v naše delo; priprave, zasnove, projektiranja in izvedbe investicijskih projektov – objektov. Sledimo zakonodajo in jo znamo prevesti v prakso, oziroma skozi vse upravno – pravne postopke, ki vodijo v zakonsko legalizacijo izvedenih objektov.

Arhitekturno snovanje objektov visokogradenj je univerzalno kreativna umetniška (likovna) in tehnična kategorija, ki posega v vse pore našega življenja in našega bivalnega okolja, lahko rečemo skozi vso preteklost, sedanjost in v prihodnost. Pri našem projektantske delu, ki obsega snovanje stavb visokogradenj različnih namenov (individualna stanovanjska gradnja, večstanovanjska gradnja, poslovni objekti, trgovski objekti, drobno gospodarstvo, itd.) uporabljamo univerzalna znanja in specifična znanja ter izkušnje za posamezne specifične objekte. Smo podjetje, ki iz tradicije in večletnih izkušenj vidimo iz sedanjosti v prihodnost. Smo odprti za inovacije in ohranjanje neomadeževane narave. Smo za varčevanje in ekonomično gradnjo ter predvsem za človeka prijazno bivanje. S svojim strokovnim delom se trudimo za naše naročnike, da skupaj z njimi prispevamo k harmoničnem razvoju in življenju nas vseh.

Projektna dokumentacija za projektiranje vseh tipov objektov visokogradenj, individualna gradnja, novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in nadzidave, legalizacije, spremembe namembnosti, itd. Za to vam nudimo spodaj navedene storitve:

 • izdelava predinvesticijskih študij in analiz, variantno potrebne za odločitev investitorja o bodoči gradnji
 • pridobitev lokacijske informacije, mapne kopije, projektnih pogojev in soglasij
 • izdelava geodetskih načrtov, posnetkov in posnetkov obstoječih objektov
 • izdelava računalniških 3D predstavitev in animacij
 • izdelava lokacijskih podatkov potrebnih k projektu za gradbeno dovoljenje
 • izdelava idejno zasnovalnih projektov za pridobitev projektnoh pogojev (IZP)
 • izdelava projektne dokumentacije za gradbeno dovoljenje (DGD)
 • izdelava projektne dokumentacije za izvedbo (PZI)
 • izdelava projektne dokumentacije za razpis (PZR)
 • izdelava projektov izvedenih del (PID)
 • vse faze projektiranja, ki so navedene zgoraj predstavljajo kompletno dokumentacijo vse v skladu z Zakonom o graditvi objektov na področju Republike Slovenije
 • koordinacija
 • vodenje projektov

Storitve, priprave, izvedbe in legalizacije investicijskih objektov:

 • priprava in izvedba vseh storitev za pridobitev gradbenega dovoljenja vključno z vsemi soglasji, komunalni prispevek, potrebne študije, analize, itd.
 • pomoč investitorju pri izgradnji investicijskih objektov
 • projektantski nadzor
 • strokovni nadzor
 • priprava in izvedba pridobitve uporabnega dovoljenja